Безопасност на труда

Нормативи и документи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Безопасност на труда в строителството

Безопасност на труда в строителството

9.00 лв.

Сборник с наредби за безопасност на труда в строителството, актуализиран през 2015 година. Включва:НАРЕДБА № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работиНАРЕДБА № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия...

Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

10.80 лв.

С този правилник се определят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа по електрообзавеждането на потребители на електрическа енергия за напрежение до 1000 V, независимо от формата на собственост на средствата за производство.Правилникът се пр...

Дневник за изправността на ръчните електрически инструменти

Дневник за изправността на ръчните електрически инструменти

4.20 лв.

Дневник за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори, в съответствие с чл. 416, ал. 2 на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.Работодателят с писмена заповед определя лица с трета квалификационна група ...

Сменен дневник

Сменен дневник

3.60 лв.

Сменен дневник за документиране на техническото състояние на повдигателно съоръжение (формат А5)Дневникът се води в съответствие с изискванията на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (2010 г.)Наредбата се прилага за следните повдигателни съоръжения:1. ...

Книга за начален инструктаж

Книга за начален инструктаж

2.70 лв.

Книга за начален инструктаж по безопасност и здраве при работа.Начален инструктаж се провежда на лицата, които постъпват на работа с оглед запознаването им с:1. основните правила и изисквания по безопасност и здраве при работа в предприятието;2. вида и характера на извършваната работа;3. специфичнит...

Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж

Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж

2.70 лв.

Книга за инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж по безопасност и здраве при работа.Инструктажът на работното място е практическо запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работн...

Книга за ежедневен инструктаж

Книга за ежедневен инструктаж

1.50 лв.

Книга за ежедневен инструктаж по безопасност и здраве при работа.Ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително:- в подземни, минни и геолого-проучвателни обекти;- в кариери;- в добива на нефт и газ;- в превозите в железопътния транспорт;...

 Примерни планове за безопасност и здраве + CD

Примерни планове за безопасност и здраве + CD

15.00 лв.

Изключително полезно памагало за всички, които изготвят планове за безопасност и здраве.Комплектът включва книга + CD със следното съдържание:Основни положения за съставяне на План за безопасност и здравеОбщи задължения по ЗБУТ на участниците в строителния процесНормативна уредба, която трябва да из...

Ревизионна книга на СПО (съоръжения с повишена опасност)

Ревизионна книга на СПО (съоръжения с повишена опасност)

7.50 лв.

Ревизионната книга на СПО се отнася за всички видове съоръжения с повишена опасност (СПО): парни и водогрейни котли (ПК); съдове, работещи под налягане (СН); тръбопроводи за пара и гореща вода (ТП); газови съоръжения и инсталации (ГИ); повдигателни съоръжения (ПС); асансьори (АС); въжени линии и ски...

Книга за отчитане на извънредния труд

Книга за отчитане на извънредния труд

6.00 лв.

Книга за отчитане на извънредния трудСпоред Кодекса на труда работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане на извънредния труд. Положеният извънреден труд се отчита всяко полугодие пред инспекцията по труда.Формат: 20 х 29 смКорица: мека...