Формуляри и образци за строителството, безопасност на труда, отчетни книги и други.

Заповедна книга

Заповедна книга

2.70 лв.

Заповедната книга е Образец 4 (Приложение № 4 към чл. 7, ал. 3, т. 4 на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Заповедната книга се съставя, попълва се и прошнурована (предлаганата от нас е прошнурована) и с номерирани страници се заверява на първата и после...

Дневник на бетоновите работи

Дневник на бетоновите работи

4.20 лв.

Дневник на бетоновите работиДневникът на бетоновите работи е Приложение № 6 към чл. 38 от Наредба № 3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (1999 г.), която урежда техническите изисквания и отношенията между участниците при подготовката, изпълнението и приемането на бетонните...

Дневник на монтажните работи

Дневник на монтажните работи

4.20 лв.

Дневникът на монтажните работи е Приложение № 7 към чл. 41 от Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни работи....

Дневник на заваръчните работи

Дневник на заваръчните работи

4.20 лв.

Дневникът на заваръчните работи е Приложение № 3 към чл. 20 от Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни работи....

Актове, протоколи и образци по Наредба №3 на CD

Актове, протоколи и образци по Наредба №3 на CD

15.00 лв.

Актовете, протоколите и образците в диска са съобразени с последните изменения на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от 11. 12. 2012 г. Файловете са в PDF и RTF, за по-удобно ползване.Включен е и образец на технически паспорт....

Дневник на антикорозионната защита на заварените съединения

Дневник на антикорозионната защита на заварените съединения

4.20 лв.

Дневникът на антикорозионната защита на заварените съединения е Приложение № 9 към чл. 44, ал. 2 от Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни работи....

Дневник за изправността на ръчните електрически инструменти

Дневник за изправността на ръчните електрически инструменти

4.20 лв.

Дневник за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори, в съответствие с чл. 416, ал. 2 на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.Работодателят с писмена заповед определя лица с трета квалификационна група ...

Сменен дневник

Сменен дневник

3.60 лв.

Сменен дневник за документиране на техническото състояние на повдигателно съоръжение (формат А5)Дневникът се води в съответствие с изискванията на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (2010 г.)Наредбата се прилага за следните повдигателни съоръжения:1. ...

Книга за начален инструктаж

Книга за начален инструктаж

2.70 лв.

Книга за начален инструктаж по безопасност и здраве при работа.Начален инструктаж се провежда на лицата, които постъпват на работа с оглед запознаването им с:1. основните правила и изисквания по безопасност и здраве при работа в предприятието;2. вида и характера на извършваната работа;3. специфичнит...

Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж

Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж

2.70 лв.

Книга за инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж по безопасност и здраве при работа.Инструктажът на работното място е практическо запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работн...

Книга за ежедневен инструктаж

Книга за ежедневен инструктаж

1.50 лв.

Книга за ежедневен инструктаж по безопасност и здраве при работа.Ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително:- в подземни, минни и геолого-проучвателни обекти;- в кариери;- в добива на нефт и газ;- в превозите в железопътния транспорт;...

Присъствена книжка

Присъствена книжка

1.20 лв.

Присъствена книжка - форма за отчет на работното време на работникаФормат 15,5 х 11,0 см...

Отчетна книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци

Отчетна книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци

6.00 лв.

Отчетната книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци е Приложение № 1 към чл. 7, т. 1 от Наредба № 1/2014 на МОСВ.Забележка: Книгата задължително се прошнурова и номерира. Заверява се преди започване на дейността от компетентен орган/РИОСВ и се води за всяка площадка по кодове и за все...

Отчетна книга за събиране и транспортиране/съхраняване на отпадъци

Отчетна книга за събиране и транспортиране/съхраняване на отпадъци

6.00 лв.

Отчетната книга за събиране и транспортиране/съхраняване на отпадъци е Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 и 3 от Наредба № 1/2014 на МОСВ.Забележка: Книгата задължително се прошнурова и номерира. Заверява се преди започване на дейността от компетентен орган/РИОСВ и се води за цялостна дейност.Формат: 20...

Отчетна книга за депа за отпадъци

Отчетна книга за депа за отпадъци

6.00 лв.

Отчетната книга за депа за отпадъци е Приложение № 3 и е съобразена с последните изисквания на Наредба № 1/2014 на МОСВ.Забележка: Книгата задължително се прошнурова и номерира. Заверява се преди започване на дейността от компетентен орган/РИОСВ и се води за всяко съоръжение/инсталация/площадка, в к...