Нормативна уредба

Актуални закони, наредби, правилници.

Наредба № РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването, културата и изкуствата

Наредба № РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването, културата и изкуствата

15.00 лв.

Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. (ДВ, бр. 5/2016 г.) за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването, културата и изкустватаНаредбата заменя досега действащите:• Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни з...

Безопасност на труда в строителството

Безопасност на труда в строителството

9.00 лв.

Сборник с наредби за безопасност на труда в строителството, актуализиран през 2015 година. Включва:НАРЕДБА № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работиНАРЕДБА № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия...

Закон за устройство на територията

Закон за устройство на територията

7.20 лв.

НОВ! Издаден през февруари 2019 г., с последни изменения от ДВ бр. 1/2019 г. Законът за устройство на територията урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя ограниченията върху собственостт...

Водоснабдителни системи - сборник наредби

Водоснабдителни системи - сборник наредби

13.20 лв.

Сборникът "Водоснабдителни системи" включва:Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системиНаредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово во...

Електрически уредби и съоръжения - сборник наредби

Електрически уредби и съоръжения - сборник наредби

8.40 лв.

Важно! Издателство СЕК уведомява клиентите си, чеНаредба № 1/2010 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46/2010 г.) е променена с Наредба за изменение и допълнение, обнародвана в ДВ, бр. 95/29 ноември 2016 г.Изменението е публикуван...

Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

4.20 лв.

С Наредба № 7 се определят правилата и нормативите за устройството на тариторията, както и нормативите за необходимата земя при застрояване с оглед ефективното използване на териториите и поддържането на природното равновесие....

Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

10.80 лв.

С този правилник се определят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа по електрообзавеждането на потребители на електрическа енергия за напрежение до 1000 V, независимо от формата на собственост на средствата за производство.Правилникът се пр...

Защита на строителните конструкции от корозия

Защита на строителните конструкции от корозия

8.40 лв.

Защита на строителните конструкции от корозия, норми и правила за проектиранеНастоящите норми и правила трябва да се спазват при проектирането на антикорозионната защита на строителните конструкции на сгради и съоръжения от обикновен бетон, леки бетони с леки добавъчни материали, клетъчни бетони, ст...

Наредби № 1, № 2 и № 3 - ЗУТ

Наредби № 1, № 2 и № 3 - ЗУТ

6.00 лв.

Сборник с наредби, актуализиран 2015 година. Включва: Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи - С тази наредба се определя номенклатурата на видовете строежи за отделните категории в зависимост от тяхната характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията им, посочени в ...

Норми за проектиране - плоско и пилотно фундиране

Норми за проектиране - плоско и пилотно фундиране

13.80 лв.

Сборникът с норми за проектиране съдържа:Наредба № 1 за проектиране на плоско фундиране - С тази наредба се уреждат техническите изисквания и отношенията между участниците при проектирането на плоско фундиране на строежи (сгради и съоръжения) с единични и ивични фундаменти, фундаментни скари и общи ...

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането

10.80 лв.

С Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането се регламентират правилата за поддържане в техническа изправност и правилата за безопасна експлоатация на електрическите уредби и съоръжения на потребителите на електрическа енергия.Наредбата се прилага за електрически уредби и мре...

Норми за проектиране на търговски магазини

Норми за проектиране на търговски магазини

8.40 лв.

Норми за проектиране на търговски магазини (1966 г., изм. 1996 г.)Проектирането на магазините трябва да се съобразява с изискванията за най-добро битово обслужване на населението и в съответствие с градоустройствената структура на населеното място. При магазини за хранителни стоки се спазват действа...

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

18.00 лв.

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линииС тази наредба се урежда устройството на електрическите уредби и електропроводните линии за постоянен и променлив ток с напрежение до 750 kV, свързано с технологията на извършваната дейност, критериите за избора на съоръже...

Норми за проектиране на промишлени предприятия

Норми за проектиране на промишлени предприятия

10.80 лв.

Сборникът Норми за проектиране на промишлени предприятия включва:Норми за проектиране на генерални планове на промишлени предприятия (1988 г.) - Тези норми се прилагат при проектиране на генералните планове, вертикалната планировка и благоустрояването на нови промишлени предприятия и такива, които с...