Архитектура, конструкции, инсталации, пътища, улици, ландшафт

Проектиране и строителство на пътища

Проектиране и строителство на пътища

43.20 лв.

Проектиране и строителство на пътища, четвърто преработено и допълнено издание, 2012 г.Корица: мекаБрой страници: 592Формат: 23 х 17 см---Съдържание:РАЗДЕЛ ПЪРВИ: Проектиране на пътищаГлава 1. Общоевропейски транспортни коридори, преминаващи през територията на Република България.Глава 2. Класификац...

Водоснабдителни системи - сборник наредби

Водоснабдителни системи - сборник наредби

13.20 лв.

Сборникът "Водоснабдителни системи" включва:Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системиНаредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово во...

Електрически уредби и съоръжения - сборник наредби

Електрически уредби и съоръжения - сборник наредби

8.40 лв.

Важно! Издателство СЕК уведомява клиентите си, чеНаредба № 1/2010 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46/2010 г.) е променена с Наредба за изменение и допълнение, обнародвана в ДВ, бр. 95/29 ноември 2016 г.Изменението е публикуван...

Защита на строителните конструкции от корозия

Защита на строителните конструкции от корозия

8.40 лв.

Защита на строителните конструкции от корозия, норми и правила за проектиранеНастоящите норми и правила трябва да се спазват при проектирането на антикорозионната защита на строителните конструкции на сгради и съоръжения от обикновен бетон, леки бетони с леки добавъчни материали, клетъчни бетони, ст...

Норми за проектиране - плоско и пилотно фундиране

Норми за проектиране - плоско и пилотно фундиране

13.80 лв.

Сборникът с норми за проектиране съдържа:Наредба № 1 за проектиране на плоско фундиране - С тази наредба се уреждат техническите изисквания и отношенията между участниците при проектирането на плоско фундиране на строежи (сгради и съоръжения) с единични и ивични фундаменти, фундаментни скари и общи ...

Норми за проектиране на търговски магазини

Норми за проектиране на търговски магазини

8.40 лв.

Норми за проектиране на търговски магазини (1966 г., изм. 1996 г.)Проектирането на магазините трябва да се съобразява с изискванията за най-добро битово обслужване на населението и в съответствие с градоустройствената структура на населеното място. При магазини за хранителни стоки се спазват действа...

Норми за проектиране на промишлени предприятия

Норми за проектиране на промишлени предприятия

10.80 лв.

Сборникът Норми за проектиране на промишлени предприятия включва:Норми за проектиране на генерални планове на промишлени предприятия (1988 г.) - Тези норми се прилагат при проектиране на генералните планове, вертикалната планировка и благоустрояването на нови промишлени предприятия и такива, които с...

Норми за проектиране - основни положения, натоварвания и въздействия

Норми за проектиране - основни положения, натоварвания и въздействия

8.40 лв.

Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тяхС наредбата се определят основните положения за проектиране на строителните конструкции и на фундаментите и земната основа на строежите (сградите и съоръженията), както и методите за определян...

Наредба № 4 за проектиране в съответствие с изискванията за достъпна среда

Наредба № 4 за проектиране в съответствие с изискванията за достъпна среда

9.00 лв.

Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с уврежданияС наредбата се определят изискванията при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите (елементите на урбанизираната територия...

Съвременните български дървени сглобяеми сгради

Съвременните български дървени сглобяеми сгради

36.00 лв.

Второ преработено и допълнено издание 2016!Първата и най-важна цел на настоящата книга е да запознае читателя със съвременните начини, методи и технологии при производство и монтажа на дървените сглобями сгради в България. Богатият снимков материал на реализирани вече обекти в страната и чужбин...

Ръководство за проектиране на пътища

Ръководство за проектиране на пътища

28.20 лв.

Настоящото Ръководство за проектиране на пътища е един опит, според възможностите на арторите, да се продължи добрата традиция на студентите и младите инженери да се предлага актуална и полезна информация в разглежданата област.Съдържанието на ръководството е съобразено с най-новата нормативна ...

Градоустройство и архитектурно проектиране - част I

Градоустройство и архитектурно проектиране - част I

15.00 лв.

Учебникът "Градоустройство и архитектурно проектиране - част I" е написан в съответствие с учебната програма на МОН и е предназначен за учениците от професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия. За по-удобно ползване учебникът е разделен на две части.В първата част са разгледани ...

Ръководство за проектиране на канализационни мрежи и съоръжения

Ръководство за проектиране на канализационни мрежи и съоръжения

25.00 лв.

В настоящото "Ръководство за проектиране на канализационни мрежи и съоръжения" подробно са разгледани класическите методи за проектиране на гравитационни канализационни мрежи, в съответствие с националните традиции и съвременната европейска практика. Представени са актуални методи и програмни продук...

Стоманобетон

Стоманобетон

20.00 лв.

Учебникът "Стоманобетон" съдържа две части. В първата част накратко са изложени физико-механичните и деформационните свойства на бетона, бетонната стомана и стоманобетона. Разгледани са основните положения на методите за оразмеряване на обиктовени и предварително напрегнати стоманобетонни конструкци...

Стоманобетон - учебник за ПГ по строителство

Стоманобетон - учебник за ПГ по строителство

16.00 лв.

"Стоманобетон" - учебник за професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия.Учебникът "Стоманобетон" е написан в съответствие с учебната програма на МОН и е предназначен за учениците от професионалните гимназии по строителство.В учебника са разгледани основните въпроси, отнасящи се ...