Строителство и ремонти - правила и процедури, наръчник

28.20 лв.

Автор:
инж. Й. Божков, инж. Ст. Пехливанова, инж. Цв. Христова
Наличност:
Да
Издателство:
Издателство СЕК

Описание

Представяме Ви НОВОТО издание на СЕК от 2016 година - "Строителство и ремонти - правила и процедури, наръчник". Изключително полезно помагало за всички, които се занимават със строителство.

Съдържание:

1 ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕМ СТРОЕЖ/РЕМОНТ

2 ПРОУЧВАНЕ ЗА ТЕРЕН (ПАРЦЕЛ) НА БЪДЕЩИЯ СТРОЕЖ

3 УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

4 ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ

5 ИЗБОР НА СТРОИТЕЛ

6 РАЗРЕШАВАНЕ И ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

7 ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ

8 ИЗМЕРВАНЕ НА ВИДОВЕ СМР И ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОБЕМИ И ПЛОЩИ

9 ДОГОВАРЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

10 ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА СТРОЕЖИ И РЕМОНТИ

11 СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

12 РЪКОВОДСТВО И ОТЧИТАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

13 ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

14 АКТУВАНЕ И ПЛАЩАНЕ НА СМР

15 ЗАВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ - ПРЕДАВАНЕ

16 НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ, РЕМОНТ

17 РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ

Приложения:

1 - Текст на чл. 169 от ЗУТ към януари 2016 г.;
2 - Образец на подробна количествена сметка; 
3 -  Образец на обобщена количествена сметка; 
4 - Методика за съставяне, проверка и защита на единична анализна цена; 
5 - Пример за обобщена количествено-стойностна сметка; 
6 - Доплащане за утежнени условия; 
7 - Съдържание на Генерална сметка; 
8 - Коефициент за доставка; 
9 - Таблици за преизчисление на прогнозни  стойности; 
10 - Таблици с оптимални нормовремена за СМР

Сподели

Категории