Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води

Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води

35.00 лв.

В настоящата книга са разгледани съвременните технологии, съоръжения и технологично оборудване, както и съответните оразмерителни процедури и параметри, прилагани в световната практика при проектирането на пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места.Всички представени методики за техн...

Енергоефективна архитектура НОВО!!!

Енергоефективна архитектура НОВО!!!

30.00 лв.

Ново четвърто преработено издание!Главната цел на градоустройството и архитектурата е като се използват всички предпоставки, които климатичните условия предлагат, и техническите средства, с които разполага строителството, да се създадат най-благоприятни условия за обитаване - работа, почивка, забавл...

Архитектурни конструкции - I част

Архитектурни конструкции - I част

30.00 лв.

В учебника "Архитектурни конструкции" са разгледани различни въпроси, свързани с изпълнението на архитектурните конструкции при съвременните условия.Материалът в учебника започва с разглеждането на някои общи теоретични въпроси, свързани с проектирането на съвременните архитектурни конструкции, като...

Архитектурни конструкции - методични указания за проектиране

Архитектурни конструкции - методични указания за проектиране

30.00 лв.

Указанията ще подпомогнат практически студентите при проектиране на курсови задачи.В свитъка са включени следните раздели:1. Архитектурни конструкции. Общи указания2. Архитектурни конструкции - първа част3. Архитектурни конструкции - втора част4. Проектиране на ограждащи конструкции с изисквания за ...

Ръководство за проектиране на пътища

Ръководство за проектиране на пътища

28.20 лв.

Настоящото Ръководство за проектиране на пътища е един опит, според възможностите на арторите, да се продължи добрата традиция на студентите и младите инженери да се предлага актуална и полезна информация в разглежданата област.Съдържанието на ръководството е съобразено с най-новата нормативна ...

Handbook for road design

Handbook for road design

57.60 лв.

Handbook for road design е първото у нас ръководство за проектиране на пътища на английски език.We sincerely hope that this handbook will be helpful for each student and civil engineer with interest in practical knowledge for road design. The first step to improve the road network in Bulgaria after ...

Инженерна екология

Инженерна екология

17.00 лв.

В учебника "Инженерна екология" са разгледани научно-приложните аспекти на системата "човек-общество-природа" в нейното интегрално единство. Екологията е анализирана като интегрална наука, като основните разработки обхващат приложните инженерни аспекти.Освен методологичните основи на инженерната еко...

Инженерна логистика

Инженерна логистика

23.00 лв.

В учебника "Инженерна логистика" са разгледани основните теоретични и практически проблеми и въпроси, свързани с подемно-транспортните, складовите машини и системи и съответните процеси, в които те участват, т.е. тяхното приложение и експлоатация. Разгледани са най-прилаганите машини и системи в обл...

Комплексни системи за геозащита

Комплексни системи за геозащита

12.00 лв.

В книгата "Комплексни системи за геозащита" са разгледани общите системни зависимости и съответствията с проектните предпоставки, конструктивните и технологичните свойства на съставните съоръжения и мерки за геозащита, като са формулирани прагматични методи за решения. Изяснени са принципите на инте...

Ръководство за проектиране на канализационни мрежи и съоръжения

Ръководство за проектиране на канализационни мрежи и съоръжения

25.00 лв.

В настоящото "Ръководство за проектиране на канализационни мрежи и съоръжения" подробно са разгледани класическите методи за проектиране на гравитационни канализационни мрежи, в съответствие с националните традиции и съвременната европейска практика. Представени са актуални методи и програмни продук...

Ръководство по стоманобетон

Ръководство по стоманобетон

17.00 лв.

В "Ръководство по стоманобетон" са разгледани основните въпроси, отнасящи се до изчисляването на стоманобетонни скелетни сгради и съоръжения.Основно внимание е отделено на изчисляването по носеща способност. Отделните елементи, като плочи, греди, колони и фундаменти, са разгледани в отделни глави. О...

Сградостроителство

Сградостроителство

23.00 лв.

В учебника "Сградостроителство" са разгледани конструктивните и строително-техническите особености на елементите на сградата - основи, стени, подове, покриви, стълби, балкони, стрехи, прозорци, врати, настилки и др. Представени са най-характерните конструктивни типове, тяхното изпълнение и специфичн...

Стоманобетон

Стоманобетон

20.00 лв.

Учебникът "Стоманобетон" съдържа две части. В първата част накратко са изложени физико-механичните и деформационните свойства на бетона, бетонната стомана и стоманобетона. Разгледани са основните положения на методите за оразмеряване на обиктовени и предварително напрегнати стоманобетонни конструкци...

Стоманобетонни конструкции - 2 част - специални стоманобетонни конструкции

Стоманобетонни конструкции - 2 част - специални стоманобетонни конструкции

10.00 лв.

Забележка: От учебника са налични последни бройки с нарушен търговски вид на предната корица. Заради тази особеност, цената е намалена от 13,00 на 10,00 лв. с ДДС.Учебникът "Стоманобетонни конструкции" е разделен на две части.В първата част за изложени основните въпроси по проектирането, изчисляване...

Термодинамични и топлофизични ствойства на веществата - справочник

Термодинамични и топлофизични ствойства на веществата - справочник

15.00 лв.

Справочникът "Термодинамични и топлофизични ствойства на веществата" съдържа таблици и диаграми за термодинамичните свойства и топлофизичните характеристики на голям брой вещества, като вода (лед, течност и пара), хладилни агенти, неорганични и органични вещества, сух и влажен въздух, бинерни водни ...