ВКЛЮЧВАНЕ НА ВРЕМЕННОТО СТРОИТЕЛСТВО В ОФЕРТАТА

17 август 2021

Наши абонати – строители са предвидили в офертата допълнителна позиция за „временно строителство“ – пътни връзки, огради, предпазни съоръжения и др. подобни и по тази причина са отпаднали от състезание. Други не са ги предвидили и разходите са за тяхна сметка. Търсят (искат) съвет как да постъпват, за да запазят правата си.

Първото, което трябва да направи опитният строител-оферент по отношение на временното строителство, е да прегледа проектната количествена сметка и проектните технически спецификации. При този преглед той трябва да установи дали биха се наложили разходи извън обхвата на позициите по количествената сметка. Ако се окаже, че ще има такива разходи, може да се постъпи по два начина:

  • да се завишат единичните цени на видовете работи, свързани с необходимостта от временно строителство, т.е. да се завиши процента на допълнителните разходи;
  • да се поиска разяснение от възложителя, в съответствие с чл. 33 от ЗОП.

Завишаването на единичните цени на видовете работи само от един предвидлив оферент крие опасност той да изпадне от класирането и затова се практикува рядко и то при пряко договаряне.

Искането на разяснение по чл. 33 от ЗОП се среща почти при всяка обществена поръчка, при изпълнението на която ще се появи необходимост от временно строителство. Тук е важно как ще се формулира запитването. Пита се, например, дали цената на технологичния или временния път в обсега на площадката или до площадката трябва да се включи в офертата и в коя позиция. Пита се дали някои от мероприятията (по-значимите стойностно) да се включат в определена позиция или са от допълнителните разходи. Пита се кой ще осигурява охраната, сигнализациите, обходните маршрути, складове, битови сгради, контролни изпитвания и т.н. Задават се всевъзможни, дори наивни на пръв прочит въпроси, за да се обхванат всички възможни оскъпявания от временно строителство и да се предпази запитващият оферент от нелоялни цени на конкурентите.

В практиката се оказва, че предварителното запитване по чл. 33 ЗОП, е необходимо даже и при възлагането „инженеринг“, ако в техническите спецификации този проблем не е изрично обяснен.

Отговори по различни въпроси, свързани с договаряне на плащанията се поместват редовно в сп. Строителен обзор. Обобщени отговори ще има в новата книга на СЕК „Взаимоотношения в строителството“.

ЗАКОННО ИЛИ НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО НА КЪЩА (ВИЛА)

Наши абонати, които се подготвят да строят, питат как да постъпват, за да не се окаже, че са в нарушения. Краткият отговор е следният: Законно е строителството, при изпълнението на което се спазват всички нормативни изисквания.

прочети още
ЗАМЕНИТЕЛНИ ТАБЛИЦИ И/ИЛИ ПРОТОКОЛИ, 02 юли 2020 г.

Промяната или замяната на видове или количества СМР е неизбежно явление при изпълнението на всеки строеж или ремонт.

прочети още
СПИРАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, 16 юни 2020 г.

Спирането на строителството или спиране на изпълнението само на отделни видове работи се осъществява по два начина: - по инициатива на участник по чл. 160 ЗУТ – възложител, строител и консултант (надзорник) - от държавни или общински упълномощени институции (лица).

прочети още
ПЛАЩАНЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕДОГОВОРЕНИ РАЗХОДИ, 10 юни 2020 г.

В практиката много рядко се срещат завършени строежи, при които да не е поискано и да не е реализирано допълнително плащане над рамката на договорената количествено-стойностна сметка и уточнените позиции в нея.

прочети още
СПОРОВЕТЕ И ДОГОВОРНИТЕ ДОКУМЕНТИ, 4 юни 2020 г.

Преди да влезе в спор, всеки участник в процеса ще трябва да анализира възможностите си във връзка с това, как точно се е договорил със съответния партньор, какво е записано в договорните документи и как ще го прочетат и разтълкуват вещите лица.

прочети още
ДОГОВАРЯНЕ И ПЛАЩАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА, 10 март 2020 г.

Временните пътища са подходите към строежа, технологичните пътни съоръжения и връзки и пешеходните пътеки, които се предвиждат и изграждат за обслужване на изпълнението на строителния процес. Необходимостта от временни пътища и ситуирането им се определя с Плана за безопасност и здраве, без който не се получава Разрешение за строителство и не се открива строителна площадка.

прочети още
РАЗХОДИТЕ ЗА ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО, 10 февруари 2020 г.

Временно строителство са изградените или доставени и монтирани сгради, съоръжения, пътища, проводи и други, които обслужват строителния процес и след това се преместват или разрушават. В Плана за безопасност и здраве (ПБЗ) трябва да са указани сградите и съоръженията, необходими за нормалното функциониране на строителния процес.

прочети още
СЪГЛАСУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ПРЕДИ АКТУВАНЕТО, 16 януари 2020 г.

Рядкост е да се завърши обект, без да е променена някоя от договорените цени или без да са се появили нови, неописани в проектната КС видове работи. В повечето случаи това не се дължи на проектантски грешки, а на други причини, включително и не особено коректни.

прочети още
ПРОВЕРКА НА КОЛИЧЕСТВЕНАТА СМЕТКА ПРЕДИ АКТУВАНЕТО, 30 декември 2019 г.

Всеки инвестиционен проект, по който се договаря изпълнение на строителство, включително и за ремонтите, задължително съдържа количествена сметка (чл. 18, ал. 5, т. 2 и чл. 24, ал. 1, т. 4 от Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти). За да избегнат изненади и спорове при актуването на извършени видове работи инвеститорският контрол и представителят на строителя (техническият ръководител) са заинтересовани количествената сметка да е в най-висока степен вярна.

прочети още
СПЕЦИФИКАЦИИТЕ И АКТУВАНЕТО, 20 декември 2019 г.

Спецификацията определя качествените характеристики на материалите, които проектът предвижда да се влагат. Проектантът на съответната проектна част носи отговорност за решенията си и само той има компетентност да определи точно какъв и конкретно кой материал може да се използва.

прочети още
МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА НА МАТЕРИАЛИ, 12 декември 2019 г.

Когато съставяме или проверяваме анализни единични цени за видове работи, при които материалите не се влагат, а само се използват, е прието да се остойностява само част от цената на материала. Например скелета, кофражи, подкранови пътища. Кои нормативи, практики, методики определят тази „амортизираща се част“ от материала и как да защитим цена? 

прочети още
ПРОГНОЗНИТЕ СТОЙНОСТИ НА СТРОЕЖИТЕ, 7 октомври 2019 г.

Всеки възложител на строителна поръчка, преди да пристъпи към събиране на оферти и договаряне, определя своя прогнозна стойност на съответния строеж или ремонт.

прочети още