Две години - изменение на цените на СМР

7 март 2024

Две години – разлики в цените

От началото на тази (2024) година и до 10-ти март повишения на цени в строителството за материали, заплати и общо за СМР няма или поне екипите на СЕК не са установили.

За отминалата 2023 година средното увеличение на цените на СМР беше, според нашите експерти, в размер 8,90 - 9,10 %.

За двете години януари 2022 / януари 2024 година увеличението на цените за СМР по оценката на СЕК е било средно 30.0 – 32.0 процента.

Сравнителна таблица за промените на цените на СМР към януари 2022/2024 година

Шифър СЕК

Наименование на СМР

Мярка

Цена месец януари

Промяна

 

 

 

2022 г.

2024 г.

%

01.041

ИЗКОП УКРЕПЕН С ШИР. 0.6-1.2 М И ДЪЛБ. ДО 2 М В ЗЕМ. ПОЧВИ

m3

44.07

58.17

31.99

02.010

КОФРАЖ ЗА СТ. БЕТОННИ ПЛОЧИ С ИНВЕНТАРНИ КОНСТРУКЦИИ

m2

19.56

26.73

36.66

03.005

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАГОТВЕНА АРМИРОВКА

kg

2.37

2.57

8.44

04.077

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 (С16/20) ЗА КОЛОНИ, ГРЕДИ И ПОДОБНИ

m3

129.48

172.86

33.50

05.132-1

ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 120 ММ ОТ ТУХЛ. БЛОКОВЕ 3.85 (25/25/12) С ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР – СУХА СМЕС

m2

24.66

38.58

56.45

05.504

ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБ. 125 ММ НА ТЪНКА ФУГА

m2

30.67

42.84

39.68

06.101

ПОКРИВАНЕ С ГЛИНЕНИ КЕРЕМИДИ, ВКЛ. КАПАЦИ, МУШАМА И ЛЕТВИ

m2

29.43

50.89

72.92

07.003

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВИСЯЩИ УЛУЦИ Ф 100 ММ

m

17.20

23.17

34.71

07.011

ОБШИВКА С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ ДО 30 ГРАДУСА

m2

23.03

27.43

19.11

08.011

ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ И ДЪРВЕНИ СКЕЛЕТИ ОТ БИЧЕН ИГЛОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ

m3

779.51

1077.28

38.20

08.044

НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА МОДУЛНО ИНВЕНТАРНО ФАСАДНО СКЕЛЕ С ВИС. ДО 30 М

m2

5.71

8.26

44.66

09.003

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕННИ ОБЛИЦОВКИ С КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ

m2

44.79

62.72

40.03

10.008

ВАРОВА ХАСТАРНА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС

m2

9.82

15.24

55.19

10.057

ГИПСОВА ИЗРАВНИТЕЛНА МАЗИЛКА С ДЕБ. ДО 10 ММ С ГОТОВА СМЕС

m2

12.93

18.78

45.24

10.134

МИНЕРАЛНА ДВУСЛОЙНА ДРАСКАНА МАЗИЛКА

m2

15.70

23.86

51.97

11.074

НАСТИЛКА ОТ ПОДОВИ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО

m2

33.51

54.36

62.22

13.032

АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО ВАРОВИ И ГИПСОВИ МАЗИЛКИ ДВУКР.

m2

7.72

11.73

51.94

13.095

БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛА АКРИЛАТНА БОЯ ДВУКРАТНО

m2

6.53

9.67

48.09

15.424

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ДВА ПЛАСТА БИТУМНА МУШАМА 3.5 КГ/М2 НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ

m2

20.67

27.36

32.37

16.067

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН (EPS) 80 ММ

m2

38.08

51.57

35.43

16.111

ОБЛИЦОВКА НА ЗИДАНИ СТЕНИ С ГИПСОКАРТОН И ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИН. ВАТА НА ЛЕПИЛО

m2

22.16

31.35

41.47

16.122

МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

m2

56.15

82.04

46.11

18.005-1

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА Ф 32 ММ

m

16.51

23.01

39.37

20.065

МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН, ДВУСЛОЙНИ, НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ

m2

57.23

84.24

47.20

22.084

ВЪТРЕШНА ВОДОПР. ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА 32 ММ (ДОСТ. И МОНТАЖ

m

14.05

19.47

38.58

22.662-1

ДОСТ. И МОНТАЖ НА РVС ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 110/2.2

m

29.37

38.80

32.11

23.576

ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф 315 ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ

за 1 m

58.87

72.79

23.65

26.442

НАПРАВА НА ПЛОЧНИЦИ С ТРОТОАРНИ ШЕСТОЪГЪЛНИ ПЛОЧИ, НЕОЦВЕТЕНИ

М2

36.96

51.28

38.74

34.223

ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 Х 1 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

2.09

2.96

41.63

34.245

ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 3 Х 4+2.5 ММ2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ

m

5.95

7.55

26.89

 

*Цените са по себестойност (без печалба)

 

 

 

 

 

*Цените са средни за страната и служат само за информация

 

 

 

Средна заплата и часови ставки

Данните на Националната статистика показват увеличение на средната брутна месечна заплата за първото тримесечие на 2024 г. общо за страната с 3,5 % спрямо четвъртото тримесечие на 2023 година.

прочети още
ПРОМЕНИ В ЦЕНИТЕ НА СМР

Промени в цените на СМР Според наблюденията и изводите на СЕК, следното увеличение на цените на СМР за една година (април 2023 / април 2024) е 3.10 процента. В някои региони на страната то е до 4.50 %, а в други е незначително – до 1.0 %.

прочети още
Цените на СМР през 2023 г.

Цените на СМР през 2023 г. Наблюденията и анализите на СЕК за реализираните през 2023 г. цени на строителни и монтажни работи (СМР) показват средно увеличение от 8,90 – 9,10 процента.

прочети още
СТАТИСТИКА - 3-то ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 г.

Според публикуваните данни на НСИ, в края на третото тримесечие на 2023 година средно месечната заплата общо за страната е 2000 лева, като нарастването спрямо третото тримесечие на 2022 г. е 17,70 %. В сектор строителство средната месечна заплата в края на третото тримесечие е 1571 лева, като нарастването спрямо третото тримесечие на 2022 г. е 17,10 %. Изчислената средна часова ставка при средна заплата от 1571 лева ще възлиза на 8,92 лева.

прочети още
НОВА НАРЕДБА ЗА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОСТРУКЦИИ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува за обществено обсъждане вариант на Наредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции. Новата Наредба ще замени Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (ДВ, бр. 97 от 1994 г.).

прочети още
ВКЛЮЧВАНЕ НА ВРЕМЕННОТО СТРОИТЕЛСТВО В ОФЕРТАТА

Наши абонати – строители са предвидили в офертата допълнителна позиция за „временно строителство“ – пътни връзки, огради, предпазни съоръжения и др. подобни и по тази причина са отпаднали от състезание. Други не са ги предвидили и разходите са за тяхна сметка. Търсят (искат) съвет как да постъпват, за да запазят правата си.

прочети още
ЗАКОННО ИЛИ НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО НА КЪЩА (ВИЛА)

Наши абонати, които се подготвят да строят, питат как да постъпват, за да не се окаже, че са в нарушения. Краткият отговор е следният: Законно е строителството, при изпълнението на което се спазват всички нормативни изисквания.

прочети още
ЗАМЕНИТЕЛНИ ТАБЛИЦИ И/ИЛИ ПРОТОКОЛИ, 02 юли 2020 г.

Промяната или замяната на видове или количества СМР е неизбежно явление при изпълнението на всеки строеж или ремонт.

прочети още
СПИРАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, 16 юни 2020 г.

Спирането на строителството или спиране на изпълнението само на отделни видове работи се осъществява по два начина: - по инициатива на участник по чл. 160 ЗУТ – възложител, строител и консултант (надзорник) - от държавни или общински упълномощени институции (лица).

прочети още
ПЛАЩАНЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕДОГОВОРЕНИ РАЗХОДИ, 10 юни 2020 г.

В практиката много рядко се срещат завършени строежи, при които да не е поискано и да не е реализирано допълнително плащане над рамката на договорената количествено-стойностна сметка и уточнените позиции в нея.

прочети още
СПОРОВЕТЕ И ДОГОВОРНИТЕ ДОКУМЕНТИ, 4 юни 2020 г.

Преди да влезе в спор, всеки участник в процеса ще трябва да анализира възможностите си във връзка с това, как точно се е договорил със съответния партньор, какво е записано в договорните документи и как ще го прочетат и разтълкуват вещите лица.

прочети още
ДОГОВАРЯНЕ И ПЛАЩАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА, 10 март 2020 г.

Временните пътища са подходите към строежа, технологичните пътни съоръжения и връзки и пешеходните пътеки, които се предвиждат и изграждат за обслужване на изпълнението на строителния процес. Необходимостта от временни пътища и ситуирането им се определя с Плана за безопасност и здраве, без който не се получава Разрешение за строителство и не се открива строителна площадка.

прочети още
РАЗХОДИТЕ ЗА ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО, 10 февруари 2020 г.

Временно строителство са изградените или доставени и монтирани сгради, съоръжения, пътища, проводи и други, които обслужват строителния процес и след това се преместват или разрушават. В Плана за безопасност и здраве (ПБЗ) трябва да са указани сградите и съоръженията, необходими за нормалното функциониране на строителния процес.

прочети още
СЪГЛАСУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ПРЕДИ АКТУВАНЕТО, 16 януари 2020 г.

Рядкост е да се завърши обект, без да е променена някоя от договорените цени или без да са се появили нови, неописани в проектната КС видове работи. В повечето случаи това не се дължи на проектантски грешки, а на други причини, включително и не особено коректни.

прочети още
ПРОВЕРКА НА КОЛИЧЕСТВЕНАТА СМЕТКА ПРЕДИ АКТУВАНЕТО, 30 декември 2019 г.

Всеки инвестиционен проект, по който се договаря изпълнение на строителство, включително и за ремонтите, задължително съдържа количествена сметка (чл. 18, ал. 5, т. 2 и чл. 24, ал. 1, т. 4 от Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти). За да избегнат изненади и спорове при актуването на извършени видове работи инвеститорският контрол и представителят на строителя (техническият ръководител) са заинтересовани количествената сметка да е в най-висока степен вярна.

прочети още
СПЕЦИФИКАЦИИТЕ И АКТУВАНЕТО, 20 декември 2019 г.

Спецификацията определя качествените характеристики на материалите, които проектът предвижда да се влагат. Проектантът на съответната проектна част носи отговорност за решенията си и само той има компетентност да определи точно какъв и конкретно кой материал може да се използва.

прочети още
МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА НА МАТЕРИАЛИ, 12 декември 2019 г.

Когато съставяме или проверяваме анализни единични цени за видове работи, при които материалите не се влагат, а само се използват, е прието да се остойностява само част от цената на материала. Например скелета, кофражи, подкранови пътища. Кои нормативи, практики, методики определят тази „амортизираща се част“ от материала и как да защитим цена? 

прочети още
ПРОГНОЗНИТЕ СТОЙНОСТИ НА СТРОЕЖИТЕ, 7 октомври 2019 г.

Всеки възложител на строителна поръчка, преди да пристъпи към събиране на оферти и договаряне, определя своя прогнозна стойност на съответния строеж или ремонт.

прочети още