РАЗХОДИТЕ ЗА ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО

10 февруари 2020

Временно строителство са изградените или доставени и монтирани сгради, съоръжения, пътища, проводи и други, които обслужват строителния процес и след това се преместват или разрушават.

В Плана за безопасност и здраве (ПБЗ) трябва да са указани сградите и съоръженията, необходими за нормалното функциониране на строителния процес.

Същността на термина временно строителство се състои в разграничаването и осигуряването на плащания на разходи за сгради, пътища, механизация, организация, безопасност и т. н., които не са включени в елементите на строителната калкулация (в единичните цени), нито като основен вид СМР, нито като допълнителни разходи.

В зависимост от големината и местоположението на строежа, в разходи за временно строителство може да влизат или да не влизат:

  • временни пътища до и в границите на строителната (обектовата) площадка, подкранови пътища; пешеходни пътеки,
    огради и поддържането им;
  • канцеларии за изпълнителите, строителния надзор, инвеститорския контрол; временни санитарни пунктове на строителната площадка; пропускни и диспечерски пунктове; фургони или помещения с шкафове за индивидуално ползване; жилища за ръководния и изпълнителския персонал, столови, кухни, битови помещения от всякакъв вид и предназначение;;
  • водопроводи за производствена и питейна вода, резервоари, канализационни мрежи, утаечни камери, до и в обсега на площадката;

и различни други разходи.

Трудностите и споровете за плащане или неплащане на изброените по-горе разходи за временно строителство са постоянен спътник на взаимоотношенията по време на строителството, защото инвеститорите-възложители
настояват те да не се определят, а строителите са на обратно мнение и винаги се стараят да ги включат отделно в сметката.

Проблемът най-често се решава впоследствие с анекси, което се оказва по-изгодно и за двете страни, с което обаче се увеличава договорената цена.

Цялата статия ще намерите в сп. Строителен обзор, бр. 10 от 2019 г.

 

ДОГОВАРЯНЕ И ПЛАЩАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА

Временните пътища са подходите към строежа, технологичните пътни съоръжения и връзки и пешеходните пътеки, които се предвиждат и изграждат за обслужване на изпълнението на строителния процес. Необходимостта от временни пътища и ситуирането им се определя с Плана за безопасност и здраве, без който не се получава Разрешение за строителство и не се открива строителна площадка.

прочети още
Съгласуване на единични цени преди актуването

Рядкост е да се завърши обект, без да е променена някоя от договорените цени или без да са се появили нови, неописани в проектната КС видове работи. В повечето случаи това не се дължи на проектантски грешки, а на други причини, включително и не особено коректни.

прочети още
Проверка на количествената сметка преди актуването

Всеки инвестиционен проект, по който се договаря изпълнение на строителство, включително и за ремонтите, задължително съдържа количествена сметка (чл. 18, ал. 5, т. 2 и чл. 24, ал. 1, т. 4 от Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти). За да избегнат изненади и спорове при актуването на извършени видове работи инвеститорският контрол и представителят на строителя (техническият ръководител) са заинтересовани количествената сметка да е в най-висока степен вярна.

прочети още
Спецификациите и актуването

Спецификацията определя качествените характеристики на материалите, които проектът предвижда да се влагат. Проектантът на съответната проектна част носи отговорност за решенията си и само той има компетентност да определи точно какъв и конкретно кой материал може да се използва.

прочети още
Многократна употреба на материали

Когато съставяме или проверяваме анализни единични цени за видове работи, при които материалите не се влагат, а само се използват, е прието да се остойностява само част от цената на материала. Например скелета, кофражи, подкранови пътища. Кои нормативи, практики, методики определят тази „амортизираща се част“ от материала и как да защитим цена? 

прочети още
Прогнозните стойности на строежите

Всеки възложител на строителна поръчка, преди да пристъпи към събиране на оферти и договаряне, определя своя прогнозна стойност на съответния строеж или ремонт.

прочети още