Сделки с недвижими имоти на строителното предприятие

Автор: Евгени Рангелов

Издателство: PC Издателство и Бизнес Консултации

427 стр.; мека корица

Вещни права и вещноправни отношения

 • Вещни права
 • Пълни и ограничени вещни права
 • Право на строеж (суперфиция)
 • Право на надстрояване и пристрояване
 • Право на ползване
 • Сервитутни права
 • Актове за недвижими имоти и вписвания
 • Общи положения
 • Вид и форма на нотариалните удостоверения
 • Нотариален акт за сделки с недвижими имоти
 • Кадастър и имотен регистър
 • Вписвания

Сделки с недвижими имоти и вещни права

 • Термини и нормативни определения
 • Сделки със земи (терени)
 • Сделки с право на строеж
 • Сделки със сгради и части от тях
 • Сгради и постройки
 • Доставки на "нови" сгради
 • Доставки на сгради, които не са "нови" с прилежащ терен
 • Прилежащ терен
 • Определяне и отчитане на ДДС при сделки със стари сгради или части от тях
 • Доставки на застроен терен, която се състои от "нова" и "стара" част
 • Съпътстващи доставки
 • Особени случаи на сделки с недвижими имоти
 • Апорт на недвижими имоти
 • Сделки със земя и вещни права върху нея и постройки, машини и съоръжения неподвижно закрепени към земята или изградени под повърхността ѝ
 • Отчитане и облагане на подобрения върху собствени и наети активи
 • Сделки с недвижими имоти за замяна (бартер)
 • Същност и определение на бартера
 • Нормативна уредба
 • Данъчно третиране по ЗДДС
 • Оценки на недвижимите имоти и вещните права за целите на отчитането на бартера
 • Придобиване на недвижими имоти и дълготрайни активи от строителното предприятие със средства за временно строителство от изгражданите строежи
 • Отдаване / ползване под наем на недвижими имоти за дейността на строителното предприятие. Промени в отчитането на експлоатационния лизинг
 • Общи положения на правната уредба
 • Счетоводно отчитане и данъчно третиране на експлоатационния лизинг
 • Накратко за новия МСФО 16 Лизинг
 • Промените в СС 17 Лизинг от 1.01.2019 г.
 • Прилагане на измененията в СС 17 Лизинг от предприятия с отчетна база МСС
 • Данъчно третиране на промените по ЗКПОДанъчни аспекти по ЗДДС
 • Отчитане на разходите за разрушаване на сгради и незаконни строежи
 • Разрушаване на сгради/постройки и съоръжения
 • Незаконни строежи: същност и счетоводно и данъчно третиране на разходите, свързани с тях

Доставки на недвижими имоти и части от тях като строителна продукция и строителни услуги

 • Калкулативна схема на строителното производство. Себестойност, сметна стойност и цена на строително-монтажните работи /СМР/
 • Продажба на недвижими имоти с обща цена по договора
 • Доставки на строежи и части от тях
 • Строителното предприятие като доставчик на строителна продукция и строителни услуги у нас и в чужбина
 • Документиране и отчитане продажби на строежи или части от тях като готов строителен продукт
 • Как да се третира договор за изграждане на недвижим имот
 • Законови гаранции за високо качество на строежите на недвижими имоти
 • Гаранционни удръжки и разходи за отстраняване на дефекти, възникнали в договорените гаранционни срокове на строежите. Счетоводно и данъчно третиране на удръжките и разходите
 • Временни и окончателни отбиви в строителството

Приложения

 • Счетоводно отчитане и данъчно третиране на прогнозните разходи за демонтаж и извеждане от употреба на актив, изграден върху нает имот, включително възстановяване на терена и инфраструктурата
 • Документиране и обезщетяване на вреда, нанесена от наемател/ ползвател на нает недвижим имот/ актив)
 • Договаряне, документиране и плащане на разходите за използване на наетата вещ (консумативни разходи)
 • Разгънатата застроена площ /РЗП/ като база за разпределение на разходи в строителството
 • Калкулативно табло за себестойността на строителните и монтажните работи
28,34 лв.
Опции за покупка
Продуктът е успешно добавен в количката
Цена: 28,34 лв.
Моля, изберете:
Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!