МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА НА МАТЕРИАЛИ, 12 декември 2019 г.

12 декември 2019

 

По този проблем са публикувани обяснения (бр. 9/2011 г., бр. 3/2015 г., бр. 3/2018 г.), но за конкретни материали и цени. Общото принципно обяснение е, че строителят, собственик на скелето, кофража или подкрановия път може и трябва да съставя анализна цена за тези видове работи, но тази цена ще му служи по-скоро за собствена отчетност, защото трудно може да бъде доказана пред възложител или проверяващ орган. 

Кофражите, скелетата и подкрановите пътища са дълготрайни материални активи (ДМА). Те може да са от различни производители, с различна конструкция, с различни експлоатационни характеристики по отношение на трайност и качество и с различни цени. Те се използват многократно за една и съща цел. Каква е кратността на употреба зависи от много фактори. Вътрешнофирмен проблем е каква „амортизация“ за изхабяване ще се възприеме на база предполагаеми „технически цикли“. И каква е началната (набавната) стойност на комплекта. 

В единичната цена освен материали фигурират разходите за монтаж, демонтаж, механизация и допълнителни разходи. Те се определят и вписват съобразно общо действащата практика. В частта Материали (например за кофражите) се вписват амортиза- цията за кофражната конструкция, амортизацията за хидрофобния шперплат и помощните материали. 

Стойността на амортизацията на кофражната конструкция зависи от набавната й стойност, отнесена към m2 кофрирана площ, от приетата кратност на употреба, от текущите разходи за поддръжка. Кратността на употреба се определя по преценка на фирмените специалисти и е в широки граници (30 – 60 пъти). 

По същия начин се определя и стойността на хидрофобния шперплат, но кратността е по-различна (до 10 пъти). 

Помощните материали може да се подразделят на такива за многократна употреба и за еднократна употреба. Те най-често се остойностяват в процент от стойността (амортизационна) на кофражната конструкция. 

В практиката възложителите на строителни поръчки се въздържат да проверяват единични цени за различни модулни конструкции на кофражи и скелета, и се задоволяват със сравнения - т.е. цената на кофража, съответно скелето да не е по-висока от единичната цена на кофраж с дървени бичмета (десеткратна употреба) и кофражни платна (20-30 кратна употреба). Същото е и при скелетата, където модел за сравнение е тръбното инвентарно скеле (20-кратна употреба).

ВКЛЮЧВАНЕ НА ВРЕМЕННОТО СТРОИТЕЛСТВО В ОФЕРТАТА

Наши абонати – строители са предвидили в офертата допълнителна позиция за „временно строителство“ – пътни връзки, огради, предпазни съоръжения и др. подобни и по тази причина са отпаднали от състезание. Други не са ги предвидили и разходите са за тяхна сметка. Търсят (искат) съвет как да постъпват, за да запазят правата си.

прочети още
ЗАКОННО ИЛИ НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО НА КЪЩА (ВИЛА)

Наши абонати, които се подготвят да строят, питат как да постъпват, за да не се окаже, че са в нарушения. Краткият отговор е следният: Законно е строителството, при изпълнението на което се спазват всички нормативни изисквания.

прочети още
ЗАМЕНИТЕЛНИ ТАБЛИЦИ И/ИЛИ ПРОТОКОЛИ, 02 юли 2020 г.

Промяната или замяната на видове или количества СМР е неизбежно явление при изпълнението на всеки строеж или ремонт.

прочети още
СПИРАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, 16 юни 2020 г.

Спирането на строителството или спиране на изпълнението само на отделни видове работи се осъществява по два начина: - по инициатива на участник по чл. 160 ЗУТ – възложител, строител и консултант (надзорник) - от държавни или общински упълномощени институции (лица).

прочети още
ПЛАЩАНЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕДОГОВОРЕНИ РАЗХОДИ, 10 юни 2020 г.

В практиката много рядко се срещат завършени строежи, при които да не е поискано и да не е реализирано допълнително плащане над рамката на договорената количествено-стойностна сметка и уточнените позиции в нея.

прочети още
СПОРОВЕТЕ И ДОГОВОРНИТЕ ДОКУМЕНТИ, 4 юни 2020 г.

Преди да влезе в спор, всеки участник в процеса ще трябва да анализира възможностите си във връзка с това, как точно се е договорил със съответния партньор, какво е записано в договорните документи и как ще го прочетат и разтълкуват вещите лица.

прочети още
ДОГОВАРЯНЕ И ПЛАЩАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА, 10 март 2020 г.

Временните пътища са подходите към строежа, технологичните пътни съоръжения и връзки и пешеходните пътеки, които се предвиждат и изграждат за обслужване на изпълнението на строителния процес. Необходимостта от временни пътища и ситуирането им се определя с Плана за безопасност и здраве, без който не се получава Разрешение за строителство и не се открива строителна площадка.

прочети още
РАЗХОДИТЕ ЗА ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО, 10 февруари 2020 г.

Временно строителство са изградените или доставени и монтирани сгради, съоръжения, пътища, проводи и други, които обслужват строителния процес и след това се преместват или разрушават. В Плана за безопасност и здраве (ПБЗ) трябва да са указани сградите и съоръженията, необходими за нормалното функциониране на строителния процес.

прочети още
СЪГЛАСУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ПРЕДИ АКТУВАНЕТО, 16 януари 2020 г.

Рядкост е да се завърши обект, без да е променена някоя от договорените цени или без да са се появили нови, неописани в проектната КС видове работи. В повечето случаи това не се дължи на проектантски грешки, а на други причини, включително и не особено коректни.

прочети още
ПРОВЕРКА НА КОЛИЧЕСТВЕНАТА СМЕТКА ПРЕДИ АКТУВАНЕТО, 30 декември 2019 г.

Всеки инвестиционен проект, по който се договаря изпълнение на строителство, включително и за ремонтите, задължително съдържа количествена сметка (чл. 18, ал. 5, т. 2 и чл. 24, ал. 1, т. 4 от Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти). За да избегнат изненади и спорове при актуването на извършени видове работи инвеститорският контрол и представителят на строителя (техническият ръководител) са заинтересовани количествената сметка да е в най-висока степен вярна.

прочети още
СПЕЦИФИКАЦИИТЕ И АКТУВАНЕТО, 20 декември 2019 г.

Спецификацията определя качествените характеристики на материалите, които проектът предвижда да се влагат. Проектантът на съответната проектна част носи отговорност за решенията си и само той има компетентност да определи точно какъв и конкретно кой материал може да се използва.

прочети още
ПРОГНОЗНИТЕ СТОЙНОСТИ НА СТРОЕЖИТЕ, 7 октомври 2019 г.

Всеки възложител на строителна поръчка, преди да пристъпи към събиране на оферти и договаряне, определя своя прогнозна стойност на съответния строеж или ремонт.

прочети още