Многократна употреба на материали

12 декември 2019

 

По този проблем са публикувани обяснения (бр. 9/2011 г., бр. 3/2015 г., бр. 3/2018 г.), но за конкретни материали и цени. Общото принципно обяснение е, че строителят, собственик на скелето, кофража или подкрановия път може и трябва да съставя анализна цена за тези видове работи, но тази цена ще му служи по-скоро за собствена отчетност, защото трудно може да бъде доказана пред възложител или проверяващ орган. 

Кофражите, скелетата и подкрановите пътища са дълготрайни материални активи (ДМА). Те може да са от различни производители, с различна конструкция, с различни експлоатационни характеристики по отношение на трайност и качество и с различни цени. Те се използват многократно за една и съща цел. Каква е кратността на употреба зависи от много фактори. Вътрешнофирмен проблем е каква „амортизация“ за изхабяване ще се възприеме на база предполагаеми „технически цикли“. И каква е началната (набавната) стойност на комплекта. 

В единичната цена освен материали фигурират разходите за монтаж, демонтаж, механизация и допълнителни разходи. Те се определят и вписват съобразно общо действащата практика. В частта Материали (например за кофражите) се вписват амортиза- цията за кофражната конструкция, амортизацията за хидрофобния шперплат и помощните материали. 

Стойността на амортизацията на кофражната конструкция зависи от набавната й стойност, отнесена към m2 кофрирана площ, от приетата кратност на употреба, от текущите разходи за поддръжка. Кратността на употреба се определя по преценка на фирмените специалисти и е в широки граници (30 – 60 пъти). 

По същия начин се определя и стойността на хидрофобния шперплат, но кратността е по-различна (до 10 пъти). 

Помощните материали може да се подразделят на такива за многократна употреба и за еднократна употреба. Те най-често се остойностяват в процент от стойността (амортизационна) на кофражната конструкция. 

В практиката възложителите на строителни поръчки се въздържат да проверяват единични цени за различни модулни конструкции на кофражи и скелета, и се задоволяват със сравнения - т.е. цената на кофража, съответно скелето да не е по-висока от единичната цена на кофраж с дървени бичмета (десеткратна употреба) и кофражни платна (20-30 кратна употреба). Същото е и при скелетата, където модел за сравнение е тръбното инвентарно скеле (20-кратна употреба).

ДОГОВАРЯНЕ И ПЛАЩАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА

Временните пътища са подходите към строежа, технологичните пътни съоръжения и връзки и пешеходните пътеки, които се предвиждат и изграждат за обслужване на изпълнението на строителния процес. Необходимостта от временни пътища и ситуирането им се определя с Плана за безопасност и здраве, без който не се получава Разрешение за строителство и не се открива строителна площадка.

прочети още
РАЗХОДИТЕ ЗА ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО

Временно строителство са изградените или доставени и монтирани сгради, съоръжения, пътища, проводи и други, които обслужват строителния процес и след това се преместват или разрушават. В Плана за безопасност и здраве (ПБЗ) трябва да са указани сградите и съоръженията, необходими за нормалното функциониране на строителния процес.

прочети още
Съгласуване на единични цени преди актуването

Рядкост е да се завърши обект, без да е променена някоя от договорените цени или без да са се появили нови, неописани в проектната КС видове работи. В повечето случаи това не се дължи на проектантски грешки, а на други причини, включително и не особено коректни.

прочети още
Проверка на количествената сметка преди актуването

Всеки инвестиционен проект, по който се договаря изпълнение на строителство, включително и за ремонтите, задължително съдържа количествена сметка (чл. 18, ал. 5, т. 2 и чл. 24, ал. 1, т. 4 от Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти). За да избегнат изненади и спорове при актуването на извършени видове работи инвеститорският контрол и представителят на строителя (техническият ръководител) са заинтересовани количествената сметка да е в най-висока степен вярна.

прочети още
Спецификациите и актуването

Спецификацията определя качествените характеристики на материалите, които проектът предвижда да се влагат. Проектантът на съответната проектна част носи отговорност за решенията си и само той има компетентност да определи точно какъв и конкретно кой материал може да се използва.

прочети още
Прогнозните стойности на строежите

Всеки възложител на строителна поръчка, преди да пристъпи към събиране на оферти и договаряне, определя своя прогнозна стойност на съответния строеж или ремонт.

прочети още