Общи условия за ползване

1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ДАНИЕЛ СГ ООД (Строителна книжарница), гр. София, ул. Искърски пролом № 8, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и всяко лице (физическо или юридическо), наричано по-долу КЛИЕНТ, посетило или ползващо услугите на електронната книжарница www.books.sek-bg.com, наричана по-долу СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА. 

2. Данни за ДОСТАВЧИКА:

 • Наименование на Доставчика: ДАНИЕЛ СГ ООД
 • Седалище и адрес на управление: София 1680; ул. Искърски пролом № 8
 • Адрес за упражняване на дейността: София 1680; ул. Искърски пролом № 8
 • Данни за кореспонденция: София 1680; ул. Искърски пролом № 8; тел. 02 958 25 49; имейл: order@sek-bg.com
 • Вписване в публични регистри: ЕИК 121852370
 • Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG121852370

3.  СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА е достъпна онлайн на адрес www.books.sek-bg.com, чрез който Клиентът може да сключва договор за покупко-продажба от разстояние и договор за доставка на предлаганите от СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА стоки. Реализацията на покупко-продажбата и на доставката включват следните възможности:

 • Регистрация (не е задължителна) и създаване на потребителски профил в СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА;
 • Извършване на електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА чрез интерфейса на страницата на СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА, достъпна в Интернет;
 • Клиентът може да извършва плащания във връзка със сключените договори със СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА, съгласно поддържаните от СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА начини за разплащане;
 • Клиентът може да получават информация за нови стоки, предлагани от СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА;
 • Клиентът може да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Клиентът може да бъде уведомяван за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА в Интернет;
 • Клиентът може да упражнява право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договор е приложимо;

4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Клиента, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

5. Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.

По силата на сключения с Клента договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на определените от него чрез интерфейса стоки.

Клиентите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени от СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА и настоящите общи условия.

Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

Всички цени в СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНЦА са в български левове, с включен ДДС.

Указаните в СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.

Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

6. Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиента на сайта, са извършени от лицето, посочено в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация.

7. За да използва СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Клиентът не е длъжен да се регистрира с потребителско име и парола. Регистрацията обаче ще му даде възможност да използва повече функционалности на електронния магазин.

Когато Клиентът не желае да регистрира профил в СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА, но направи поръчка, то с натискане на бутон ПОРЪЧАЙ, Клиентът декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Когато Клиентът се възползва от функционалността БЪРЗА ПОРЪЧКА, той декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

С изискване на регистрация и натискане на бутон ПОТВЪРДИ, Клиентът декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

При извършване на регистрацията Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиентът своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Доставчикът потвърждава извършената от Клиента регистрация, чрез изпращане на електронно известие на посочен от Клиента електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Клиентът може да потвърди регистрацията и сключването на договора чрез електронната препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация.

При извършване на регистрация Клиентът следва да се запознае с Политика за поверителност на СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА и да приеме личните му данни да се обработват при записаните в нея условия.

В случай че за регистрация на Клиента се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Клиента в съответната социална или друга мрежа.

8. Доставчикът се задължава да информира Клиента за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Клиента телефон за контакт.

Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който Клиентът премине през всички стъпки на пазаруването от СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА и получи номера на своята електронна покупка.

Доставчикът изпраща информация за направената онлайн покупка на електронния адрес на Клиента, предоставен по време на извършване на покупко-продажбата.

Доставчикът доставя стоките на посочения от Клиента адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Клиенат данни са неверни или непълни.

9. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са изложени в конкретната страница на всяка стока на сайта на СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА.

Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в конкретната страница на всяка стока в сайта на СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА.

Стойността на доставните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Клиента, при избиране на всички стоки за извършване на покупко-продажба.

За условията за доставка и изпълнение на договора, Клиентът може да се информира от меню ДОСТАВКА на СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА.

Доставчикът посочва преди финализиране на покупко-продажбата общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

10. Клиентът се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Клиента договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Клиентът избира сам дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

11. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне закупената стока от СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката, като транспортните разходи са за сметка на Клиента.

В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ от закупена стока, Доставчикът е задължен да възстанови в пълен размер платените от Клиента суми не по-късно от от 14 календарни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Клиентът е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА не разполага на склад със всички стоки, които предлага.

Стоките за всяка направена поръчка се проверяват за наличност на следващия ден. При установяване на изчерпана наличност за даден продукт, Клиентът ще бъде уведомен. СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА не носи отговорност, ако в момента на поръчката, определено заглавие е с изчерпана наличност при доставчика на изданието.

Ако Доставчикът не може да изпълни доставката поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да възстанови платените от него суми (ако Клиентът е заплатил предварително чрез един от предложените платежни методи), в случай, че Клиентът не желае да избере друга стока, с която да замени неналичната.

В случаите, когато Доставчикът не разполага с поръчаните стоки, той има право да предложи на Клиента стоки със сходни характеристики, същото качество и цена. 

В случай на упражняване на право на отказ от покупка на стоки поради неналичност, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Клиентът се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и по време на срока, определен за отказ от покупка и връщане на закупените стоки.

12. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни.

От съображения за сигурност на личните данни на Клиента, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Клиента в момента на регистрацията или поръчката.

Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за поверителност, с която всеки ползвател на сайта следва да се запознае.

Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

13. С регистрацията си и съгласяването с Общите условия за използване на сайта, всеки потребител може да даде съгласието си, съгласно Политиката за поверителност, да получава информационни бюлетини от СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА, съдържащи информация за нови издания и дейности, както и организирането на бъдещи такива.

Записването за получаване на бюлетин е възможно и без задължителна регистрация в сайта! 

Отказа си от получаването на бюлетин потребителите могат да изразят по всяко време, използвайки приложения линк, намиращ се във всеки електронен бюлетин, или изпращайки e-mail с текст DELETE на order@sek-bg.com. Отказът от получаването на информационен бюлетин не означава отказ от регистрация в сайта (в случай, че е налице такава)!

14. Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. ДАНИЕЛ СГ ООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. 

При използване услугите на СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия. 

15. Използваните в СТРОИТЕЛНАТА КНИЖАРНИЦА текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, без изричното писмено съгласие на ДАНИЕЛ СГ ООД, се преследва по Закона за авторското право и сродните му права, както и по Закона за защита на конкуренцията.

16. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 

Дата на последна актуализация: 30.04.2020 г.