Прогнозните стойности на строежите

7 октомври 2019

Всеки възложител на строителна поръчка, преди да пристъпи към събиране на оферти и договаряне, определя своя прогнозна стойност на съответния строеж или ремонт.
Проучването "дали да започнем строеж или ремонт" не е безплатно, в някои случаи е доста скъпо, но винаги сис струва разходите, даже и когато чрез него се установи, че не е разумно да се строи или обновява.

Прогнозните стойности се установяват по различни методики в зависимост от това дали има проект или поне предпроектно проучване за целесъобразност, или е просто предварително проучване.

В Закона за обществени поръчки (ЗОП - чл. 21, ал. 2) е постановено, че "прогнозната стойност за обществена поръчка се определя към датата на решението за нейното откриване." Различни са тълкуванията по този текст, защото става дума за бъдещ разход, при който условия и обстоятелства може да се променят и това би трябвало да се предвиди.

В чл. 21, ал. 14 от ЗОП е указано, че изборът на метод за изчисляване на прогнозна стойност не трябва да се използва с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности. В практиката обаче възложителите обявяват, че оферентите, надвишили прогнозната стойност, се отстраняват от участие.

В сп. Строителен обзор, бр. 9 от 2019 г. има подробни описания и примерни разработки за съставяне и използване на прогнозни стойности като:

  • нормативни основания и ограничения;
  • прогнозните стойности в практиката;
  • прогнозните стойностни сметки;
  • прогнозните стойности по анализи в различни варианти;
  • вредите от занижените прогнозни стойности.

Директните абонати на сп. Строителен обзор получават допълнителни консултации и съвети за определяне на прогнозни стойности за нови строежи, реконструкции и ремонти.

 

 

ДОГОВАРЯНЕ И ПЛАЩАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА

Временните пътища са подходите към строежа, технологичните пътни съоръжения и връзки и пешеходните пътеки, които се предвиждат и изграждат за обслужване на изпълнението на строителния процес. Необходимостта от временни пътища и ситуирането им се определя с Плана за безопасност и здраве, без който не се получава Разрешение за строителство и не се открива строителна площадка.

прочети още
РАЗХОДИТЕ ЗА ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО

Временно строителство са изградените или доставени и монтирани сгради, съоръжения, пътища, проводи и други, които обслужват строителния процес и след това се преместват или разрушават. В Плана за безопасност и здраве (ПБЗ) трябва да са указани сградите и съоръженията, необходими за нормалното функциониране на строителния процес.

прочети още
Съгласуване на единични цени преди актуването

Рядкост е да се завърши обект, без да е променена някоя от договорените цени или без да са се появили нови, неописани в проектната КС видове работи. В повечето случаи това не се дължи на проектантски грешки, а на други причини, включително и не особено коректни.

прочети още
Проверка на количествената сметка преди актуването

Всеки инвестиционен проект, по който се договаря изпълнение на строителство, включително и за ремонтите, задължително съдържа количествена сметка (чл. 18, ал. 5, т. 2 и чл. 24, ал. 1, т. 4 от Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти). За да избегнат изненади и спорове при актуването на извършени видове работи инвеститорският контрол и представителят на строителя (техническият ръководител) са заинтересовани количествената сметка да е в най-висока степен вярна.

прочети още
Спецификациите и актуването

Спецификацията определя качествените характеристики на материалите, които проектът предвижда да се влагат. Проектантът на съответната проектна част носи отговорност за решенията си и само той има компетентност да определи точно какъв и конкретно кой материал може да се използва.

прочети още
Многократна употреба на материали

Когато съставяме или проверяваме анализни единични цени за видове работи, при които материалите не се влагат, а само се използват, е прието да се остойностява само част от цената на материала. Например скелета, кофражи, подкранови пътища. Кои нормативи, практики, методики определят тази „амортизираща се част“ от материала и как да защитим цена? 

прочети още