Проверка на количествената сметка преди актуването

30 декември 2019

Всеки инвестиционен проект, по който се договаря изпълнение на строителство, включително и за ремонтите, задължително съдържа количествена сметка (чл. 18, ал. 5, т. 2 и чл. 24, ал. 1, т. 4 от Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти).

За да избегнат изненади и спорове при актуването на извършени видове работи инвеститорският контрол и представителят на строителя (техническият ръководител) са заинтересовани количествената сметка да е в най-висока степен вярна. От практиката е установено, че се случва много рядко пълно съответствие на КС с реално възникващите необходимости, но за инвеститорския контрол е важно предвидените видове работи да съвпадат с действително извършваните, както като количества, така и като наименования за ценообразуването. За строителя това не е от особено значение. В много случаи за него несъответствията са изгодни, защото ще има възможности да предявява искове за допълнителни плащания извън договорените количества, единични цени и общи стойности.

В интерес на добрите взаимоотношения е всяка от страните да извърши проверка на количествената сметка преди започване на строителните работи или поне преди първото актуване, да се съпоставят констатациите и да се вземе решение дали несъответствията ще се отстраняват по реда на проектните промени или чрез „заменителни таблици” по време на текущото актуване. Практиката установява, че в много редки случаи количествената сметка съответства напълно на реалната необходимост, даже когато тя е изработена от много опитни проектанти. Причините може да са различни, но в случая е важно как би трябвало да постъпят страните, когато са установени различия.

Количествената сметка е част от договора за строителство. Когато в самия договор или в нормативен акт, както е по Закона за обществените поръчки, е записано, че не се допускат промени, не би трябвало да се допусне каквато и да е промяна и в количествената сметка. Подобно условие в нашата практика и да го има, трудно би могло да се спази и затова промените в количествените сметки не се считат
за договорни промени, когато те не предизвикват завишаване на общата договорена стойност.

Отговорност за неточности или грешки в количествената сметка би трябвало да носи проектантът по съответната част, който е подписал и сметката. В практиката обаче се допуска сметките да не са по проектни части, а общо. В такива случаи за сметката отговаря лицето (проектантът), което я е подписало. Така е на теория. В практиката отговорност за неточни КС не е възможно да се потърси, освен ако в договора за проектиране не е записана изрична клауза за това. Но, даже и да има подобна клауза, тя винаги би била оспорима, защото проектантът, когато съставя КС, не е информиран за подробностите по организацията на строителния процес и т.н.

Опитните строители винаги могат да намерят несъответствия в КС и го правят успешно. А отговорността си остава на инвеститорския контрол.

Последствия от неточна КС няма да има, ако не се надвишава стойността. В такива случаи или се преработва сметката или се изработват т.нар. „заменителни таблици“, чрез които се заменят видове работи или количества, като се изравняват стойностно. Грешка с неприятни последствия допускат колеги (инв. контрол/строител), които заменят видове работи, количества или стойности, правейки това без одобрение или поне документиране. Ако при проверки, ревизия или „контролно мерене“ се установят само стойностни заменки и платени, но не документирани видове работи или количества, допусналите промяната подлежат на наказание или най-малко на обвинение в недобросъвестност.

За да се избегнат евентуални завишения на стойностите от неточности в количествените сметки като последна позиция се поставя „непредвидени работи“, което оферентът попълва в стойност или в процент от стойността. Размерът на подобен процент се определя по преценка на възложителя или той участва в оценката на офертата с определена тежест.

Неотменно задължение на инвеститорския контрол е при актуването да следи да не се надвишат количествата, фиксирани в КС и видовете работи, които се актуват да са точно тези, които са записани в съответните позиции. Всяко отклонение трябва да се документира със заменителна таблица, протокол или обяснителна записка, като се докладва и на отговорния ръководител на възложителя.

ДОГОВАРЯНЕ И ПЛАЩАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА

Временните пътища са подходите към строежа, технологичните пътни съоръжения и връзки и пешеходните пътеки, които се предвиждат и изграждат за обслужване на изпълнението на строителния процес. Необходимостта от временни пътища и ситуирането им се определя с Плана за безопасност и здраве, без който не се получава Разрешение за строителство и не се открива строителна площадка.

прочети още
РАЗХОДИТЕ ЗА ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО

Временно строителство са изградените или доставени и монтирани сгради, съоръжения, пътища, проводи и други, които обслужват строителния процес и след това се преместват или разрушават. В Плана за безопасност и здраве (ПБЗ) трябва да са указани сградите и съоръженията, необходими за нормалното функциониране на строителния процес.

прочети още
Съгласуване на единични цени преди актуването

Рядкост е да се завърши обект, без да е променена някоя от договорените цени или без да са се появили нови, неописани в проектната КС видове работи. В повечето случаи това не се дължи на проектантски грешки, а на други причини, включително и не особено коректни.

прочети още
Спецификациите и актуването

Спецификацията определя качествените характеристики на материалите, които проектът предвижда да се влагат. Проектантът на съответната проектна част носи отговорност за решенията си и само той има компетентност да определи точно какъв и конкретно кой материал може да се използва.

прочети още
Многократна употреба на материали

Когато съставяме или проверяваме анализни единични цени за видове работи, при които материалите не се влагат, а само се използват, е прието да се остойностява само част от цената на материала. Например скелета, кофражи, подкранови пътища. Кои нормативи, практики, методики определят тази „амортизираща се част“ от материала и как да защитим цена? 

прочети още
Прогнозните стойности на строежите

Всеки възложител на строителна поръчка, преди да пристъпи към събиране на оферти и договаряне, определя своя прогнозна стойност на съответния строеж или ремонт.

прочети още