ПРОВЕРКА НА КОЛИЧЕСТВЕНАТА СМЕТКА ПРЕДИ АКТУВАНЕТО, 30 декември 2019 г.

30 декември 2019

Всеки инвестиционен проект, по който се договаря изпълнение на строителство, включително и за ремонтите, задължително съдържа количествена сметка (чл. 18, ал. 5, т. 2 и чл. 24, ал. 1, т. 4 от Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти).

За да избегнат изненади и спорове при актуването на извършени видове работи инвеститорският контрол и представителят на строителя (техническият ръководител) са заинтересовани количествената сметка да е в най-висока степен вярна. От практиката е установено, че се случва много рядко пълно съответствие на КС с реално възникващите необходимости, но за инвеститорския контрол е важно предвидените видове работи да съвпадат с действително извършваните, както като количества, така и като наименования за ценообразуването. За строителя това не е от особено значение. В много случаи за него несъответствията са изгодни, защото ще има възможности да предявява искове за допълнителни плащания извън договорените количества, единични цени и общи стойности.

В интерес на добрите взаимоотношения е всяка от страните да извърши проверка на количествената сметка преди започване на строителните работи или поне преди първото актуване, да се съпоставят констатациите и да се вземе решение дали несъответствията ще се отстраняват по реда на проектните промени или чрез „заменителни таблици” по време на текущото актуване. Практиката установява, че в много редки случаи количествената сметка съответства напълно на реалната необходимост, даже когато тя е изработена от много опитни проектанти. Причините може да са различни, но в случая е важно как би трябвало да постъпят страните, когато са установени различия.

Количествената сметка е част от договора за строителство. Когато в самия договор или в нормативен акт, както е по Закона за обществените поръчки, е записано, че не се допускат промени, не би трябвало да се допусне каквато и да е промяна и в количествената сметка. Подобно условие в нашата практика и да го има, трудно би могло да се спази и затова промените в количествените сметки не се считат
за договорни промени, когато те не предизвикват завишаване на общата договорена стойност.

Отговорност за неточности или грешки в количествената сметка би трябвало да носи проектантът по съответната част, който е подписал и сметката. В практиката обаче се допуска сметките да не са по проектни части, а общо. В такива случаи за сметката отговаря лицето (проектантът), което я е подписало. Така е на теория. В практиката отговорност за неточни КС не е възможно да се потърси, освен ако в договора за проектиране не е записана изрична клауза за това. Но, даже и да има подобна клауза, тя винаги би била оспорима, защото проектантът, когато съставя КС, не е информиран за подробностите по организацията на строителния процес и т.н.

Опитните строители винаги могат да намерят несъответствия в КС и го правят успешно. А отговорността си остава на инвеститорския контрол.

Последствия от неточна КС няма да има, ако не се надвишава стойността. В такива случаи или се преработва сметката или се изработват т.нар. „заменителни таблици“, чрез които се заменят видове работи или количества, като се изравняват стойностно. Грешка с неприятни последствия допускат колеги (инв. контрол/строител), които заменят видове работи, количества или стойности, правейки това без одобрение или поне документиране. Ако при проверки, ревизия или „контролно мерене“ се установят само стойностни заменки и платени, но не документирани видове работи или количества, допусналите промяната подлежат на наказание или най-малко на обвинение в недобросъвестност.

За да се избегнат евентуални завишения на стойностите от неточности в количествените сметки като последна позиция се поставя „непредвидени работи“, което оферентът попълва в стойност или в процент от стойността. Размерът на подобен процент се определя по преценка на възложителя или той участва в оценката на офертата с определена тежест.

Неотменно задължение на инвеститорския контрол е при актуването да следи да не се надвишат количествата, фиксирани в КС и видовете работи, които се актуват да са точно тези, които са записани в съответните позиции. Всяко отклонение трябва да се документира със заменителна таблица, протокол или обяснителна записка, като се докладва и на отговорния ръководител на възложителя.

Средна заплата и часови ставки

Данните на Националната статистика показват увеличение на средната брутна месечна заплата за първото тримесечие на 2024 г. общо за страната с 3,5 % спрямо четвъртото тримесечие на 2023 година.

прочети още
ПРОМЕНИ В ЦЕНИТЕ НА СМР

Промени в цените на СМР Според наблюденията и изводите на СЕК, следното увеличение на цените на СМР за една година (април 2023 / април 2024) е 3.10 процента. В някои региони на страната то е до 4.50 %, а в други е незначително – до 1.0 %.

прочети още
Две години - изменение на цените на СМР

Две години – разлики в цените От началото на тази (2024) година и до 10-ти март повишения на цени в строителството за материали, заплати и общо за СМР няма или поне екипите на СЕК не са установили. За отминалата 2023 година средното увеличение на цените на СМР беше, според нашите експерти, в размер 8,90 - 9,10 %. За двете години януари 2022 / януари 2024 година увеличението на цените за СМР по оценката на СЕК е било средно 30.0 – 32.0 процента.

прочети още
Цените на СМР през 2023 г.

Цените на СМР през 2023 г. Наблюденията и анализите на СЕК за реализираните през 2023 г. цени на строителни и монтажни работи (СМР) показват средно увеличение от 8,90 – 9,10 процента.

прочети още
СТАТИСТИКА - 3-то ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 г.

Според публикуваните данни на НСИ, в края на третото тримесечие на 2023 година средно месечната заплата общо за страната е 2000 лева, като нарастването спрямо третото тримесечие на 2022 г. е 17,70 %. В сектор строителство средната месечна заплата в края на третото тримесечие е 1571 лева, като нарастването спрямо третото тримесечие на 2022 г. е 17,10 %. Изчислената средна часова ставка при средна заплата от 1571 лева ще възлиза на 8,92 лева.

прочети още
НОВА НАРЕДБА ЗА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОСТРУКЦИИ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува за обществено обсъждане вариант на Наредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции. Новата Наредба ще замени Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (ДВ, бр. 97 от 1994 г.).

прочети още
ВКЛЮЧВАНЕ НА ВРЕМЕННОТО СТРОИТЕЛСТВО В ОФЕРТАТА

Наши абонати – строители са предвидили в офертата допълнителна позиция за „временно строителство“ – пътни връзки, огради, предпазни съоръжения и др. подобни и по тази причина са отпаднали от състезание. Други не са ги предвидили и разходите са за тяхна сметка. Търсят (искат) съвет как да постъпват, за да запазят правата си.

прочети още
ЗАКОННО ИЛИ НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО НА КЪЩА (ВИЛА)

Наши абонати, които се подготвят да строят, питат как да постъпват, за да не се окаже, че са в нарушения. Краткият отговор е следният: Законно е строителството, при изпълнението на което се спазват всички нормативни изисквания.

прочети още
ЗАМЕНИТЕЛНИ ТАБЛИЦИ И/ИЛИ ПРОТОКОЛИ, 02 юли 2020 г.

Промяната или замяната на видове или количества СМР е неизбежно явление при изпълнението на всеки строеж или ремонт.

прочети още
СПИРАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, 16 юни 2020 г.

Спирането на строителството или спиране на изпълнението само на отделни видове работи се осъществява по два начина: - по инициатива на участник по чл. 160 ЗУТ – възложител, строител и консултант (надзорник) - от държавни или общински упълномощени институции (лица).

прочети още
ПЛАЩАНЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕДОГОВОРЕНИ РАЗХОДИ, 10 юни 2020 г.

В практиката много рядко се срещат завършени строежи, при които да не е поискано и да не е реализирано допълнително плащане над рамката на договорената количествено-стойностна сметка и уточнените позиции в нея.

прочети още
СПОРОВЕТЕ И ДОГОВОРНИТЕ ДОКУМЕНТИ, 4 юни 2020 г.

Преди да влезе в спор, всеки участник в процеса ще трябва да анализира възможностите си във връзка с това, как точно се е договорил със съответния партньор, какво е записано в договорните документи и как ще го прочетат и разтълкуват вещите лица.

прочети още
ДОГОВАРЯНЕ И ПЛАЩАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА, 10 март 2020 г.

Временните пътища са подходите към строежа, технологичните пътни съоръжения и връзки и пешеходните пътеки, които се предвиждат и изграждат за обслужване на изпълнението на строителния процес. Необходимостта от временни пътища и ситуирането им се определя с Плана за безопасност и здраве, без който не се получава Разрешение за строителство и не се открива строителна площадка.

прочети още
РАЗХОДИТЕ ЗА ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО, 10 февруари 2020 г.

Временно строителство са изградените или доставени и монтирани сгради, съоръжения, пътища, проводи и други, които обслужват строителния процес и след това се преместват или разрушават. В Плана за безопасност и здраве (ПБЗ) трябва да са указани сградите и съоръженията, необходими за нормалното функциониране на строителния процес.

прочети още
СЪГЛАСУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ПРЕДИ АКТУВАНЕТО, 16 януари 2020 г.

Рядкост е да се завърши обект, без да е променена някоя от договорените цени или без да са се появили нови, неописани в проектната КС видове работи. В повечето случаи това не се дължи на проектантски грешки, а на други причини, включително и не особено коректни.

прочети още
СПЕЦИФИКАЦИИТЕ И АКТУВАНЕТО, 20 декември 2019 г.

Спецификацията определя качествените характеристики на материалите, които проектът предвижда да се влагат. Проектантът на съответната проектна част носи отговорност за решенията си и само той има компетентност да определи точно какъв и конкретно кой материал може да се използва.

прочети още
МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА НА МАТЕРИАЛИ, 12 декември 2019 г.

Когато съставяме или проверяваме анализни единични цени за видове работи, при които материалите не се влагат, а само се използват, е прието да се остойностява само част от цената на материала. Например скелета, кофражи, подкранови пътища. Кои нормативи, практики, методики определят тази „амортизираща се част“ от материала и как да защитим цена? 

прочети още
ПРОГНОЗНИТЕ СТОЙНОСТИ НА СТРОЕЖИТЕ, 7 октомври 2019 г.

Всеки възложител на строителна поръчка, преди да пристъпи към събиране на оферти и договаряне, определя своя прогнозна стойност на съответния строеж или ремонт.

прочети още