Съгласуване на единични цени преди актуването

16 януари 2020

Рядкост е да се завърши обект, без да е променена някоя от договорените цени или без да са се появили нови, неописани в проектната КС видове работи. В повечето случаи това не се дължи на проектантски грешки, а на други причини, включително и не особено коректни. Редът за изработване и съгласуване на новата цена се определя от възложителя. Най-често се практикува строителят да състави единичната цена и да я предложи на представител на възложителя за съгласуване или одобряване. Прилагат се различни практики. Отговорният ръководител на възложителя определя кой негов представител ще има право и отговорност да съгласува или да одобри новата недоговорена цена. В някой случаи тези пълномощия се дават на строителния надзор (ако му е възложена тази дейност) или на инвеститорския контрол. В други случаи анализната цена се докладва на по-висш ръководител и той я одобрява. Не са редки и случаите, когато се стига до спорове, до помирители и даже до арбитраж. В практиката на СЕК сме срещали случаи, когато чуждестранни консултанти, договорени по FIDIC, съгласуват цени, несъразмерни за нашите условия и поставят възложителя в неловка ситуация.

Необходимо е да бъде уточнено предварително, че всяка промяна на материал трябва да се съгласува с проектанта на съответната проектна част. Строителят не може да заменя материали по спецификацията към КС без това да е съгласувано с проектанта.

Договаря се предварително по кои разходни норми ще се изработват непредвидените в КС позиции и какви са параметрите на отделните елементи на строителната калкулация. При случаите, за които споменахме, часовите ставки бяха калкулирани по 5 и 6 евро/час, а фактурите за материали - по възможно най-скъпите, предлагани у нас.

По-специални са случаите, когато за вида работа няма „разходни норми“, а са били „пропуснати“ от проектанта. Тогава цената се одобрява от лицето, подписало договора за строителство. Тъй като не са редки случаите представители на възложителя, упражняващи инвеститорски контрол, да бъдат обвинявани в пристрастия, е препоръчително бенефициентите, работещи с обществени средства да обръщат повече внимание на проектните количествени сметки, за да се избягват „непредвидени видове работи“.

виж сп. Строителен обзор, бр. 4 от 2019 г.

ДОГОВАРЯНЕ И ПЛАЩАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА

Временните пътища са подходите към строежа, технологичните пътни съоръжения и връзки и пешеходните пътеки, които се предвиждат и изграждат за обслужване на изпълнението на строителния процес. Необходимостта от временни пътища и ситуирането им се определя с Плана за безопасност и здраве, без който не се получава Разрешение за строителство и не се открива строителна площадка.

прочети още
РАЗХОДИТЕ ЗА ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО

Временно строителство са изградените или доставени и монтирани сгради, съоръжения, пътища, проводи и други, които обслужват строителния процес и след това се преместват или разрушават. В Плана за безопасност и здраве (ПБЗ) трябва да са указани сградите и съоръженията, необходими за нормалното функциониране на строителния процес.

прочети още
Проверка на количествената сметка преди актуването

Всеки инвестиционен проект, по който се договаря изпълнение на строителство, включително и за ремонтите, задължително съдържа количествена сметка (чл. 18, ал. 5, т. 2 и чл. 24, ал. 1, т. 4 от Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти). За да избегнат изненади и спорове при актуването на извършени видове работи инвеститорският контрол и представителят на строителя (техническият ръководител) са заинтересовани количествената сметка да е в най-висока степен вярна.

прочети още
Спецификациите и актуването

Спецификацията определя качествените характеристики на материалите, които проектът предвижда да се влагат. Проектантът на съответната проектна част носи отговорност за решенията си и само той има компетентност да определи точно какъв и конкретно кой материал може да се използва.

прочети още
Многократна употреба на материали

Когато съставяме или проверяваме анализни единични цени за видове работи, при които материалите не се влагат, а само се използват, е прието да се остойностява само част от цената на материала. Например скелета, кофражи, подкранови пътища. Кои нормативи, практики, методики определят тази „амортизираща се част“ от материала и как да защитим цена? 

прочети още
Прогнозните стойности на строежите

Всеки възложител на строителна поръчка, преди да пристъпи към събиране на оферти и договаряне, определя своя прогнозна стойност на съответния строеж или ремонт.

прочети още