СПИРАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, 16 юни 2020 г.

16 юни 2020

Спирането на строителството или спиране на изпълнението само на отделни видове работи се осъществява по два начина:

  • по инициатива на участник по чл. 160 ЗУТ – възложител, строител и консултант (надзорник)
  • от държавни или общински упълномощени институции (лица).

Всеки от основните участници в строежа може да поиска цялостно спиране или спиране на изпълнението на видове работи, в зависимост от договорните си права. Упоменатите в нормативните актове причини за спиране (Наредба № 3/2003 г.) се свеждат до:

  • необходими изменения в одобрения проект;
  • забавяне на договорни задължения или доставки;
  • неблагоприятни геоложки условия;
  • смяна на участник по чл. 160 ЗУТ.

Причини за искания за спирания могат да бъдат още и неосигурено финансиране; забавени плащания; променени икономически условия; държавни регулации и др. подобни.

Държавните и общинските органи спират изпълнението с уведомление, вписано в заповедната книга на строежа или по начин, описан в договора за строителство.

Строителите спират изпълнението с уведомление – писмо, съобразно съответната клауза от договора с възложителя.

Консултантът, упражняващ строителен надзор, спира изпълнението със заповед, вписана в заповедната книга на строежа и с уведомяване  на двете страни едновременно, съобразно договорното уточняване.

От практическа гледна точка е много важно причината за спирането да е еднозначно формулирана и добре обоснована, за да се избегнат последващи спорове.

Заповедта за спиране или уведомителното писмо е само начало на процедурата. Същественият документ, удостоверяващ това действие е  Акт образец № 10 за установяване на строителството.

Актът образец № 10 има две основни предназначения. Съставителите му, всеки съобразно своите задължения и интереси, трябва да се стараят към формулировки, които да препятстват бъдещи спорове.

Първото му предназначение е насочено към запазването на обществения интерес, във връзка с изпълнение на изискванията, описани чл. 169 ЗУТ, в смисъл, че спреният (съответно замразеният) строеж трябва задължително да бъде обезопасен във всяко отношение, за да не създава опасности, неудобства, заплахи, пречки и т.н. за околните строежи, хора, превозни средства. Особено важни са формулировките на задължителните мерки за обезопасяване, сроковете и отговорниците, които се описват в т. 4 от образеца на акта.

Второто предназначение на Акт образец № 10 е икономическата страна – описание на изпълнените строителни и монтажни работи. Описанието трябва да е така формулирано, че да осигурява възможност за безспорно изчисляване на количествата, изпълнени до датата на спирането. Препоръчително е към акта да се приложи и количествена сметка за необходимите видове работи, които трябва да се изпълнят допълнително за пълното обезопасяване на спрения строеж.

Повече подробности по темата в сп. Строителен обзор, бр. 3-4/2020 г.

Две години - изменение на цените на СМР

Две години – разлики в цените От началото на тази (2024) година и до 10-ти март повишения на цени в строителството за материали, заплати и общо за СМР няма или поне екипите на СЕК не са установили. За отминалата 2023 година средното увеличение на цените на СМР беше, според нашите експерти, в размер 8,90 - 9,10 %. За двете години януари 2022 / януари 2024 година увеличението на цените за СМР по оценката на СЕК е било средно 30.0 – 32.0 процента.

прочети още
Цените на СМР през 2023 г.

Цените на СМР през 2023 г. Наблюденията и анализите на СЕК за реализираните през 2023 г. цени на строителни и монтажни работи (СМР) показват средно увеличение от 8,90 – 9,10 процента.

прочети още
СТАТИСТИКА - 3-то ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 г.

Според публикуваните данни на НСИ, в края на третото тримесечие на 2023 година средно месечната заплата общо за страната е 2000 лева, като нарастването спрямо третото тримесечие на 2022 г. е 17,70 %. В сектор строителство средната месечна заплата в края на третото тримесечие е 1571 лева, като нарастването спрямо третото тримесечие на 2022 г. е 17,10 %. Изчислената средна часова ставка при средна заплата от 1571 лева ще възлиза на 8,92 лева.

прочети още
НОВА НАРЕДБА ЗА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОСТРУКЦИИ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува за обществено обсъждане вариант на Наредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции. Новата Наредба ще замени Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (ДВ, бр. 97 от 1994 г.).

прочети още
ВКЛЮЧВАНЕ НА ВРЕМЕННОТО СТРОИТЕЛСТВО В ОФЕРТАТА

Наши абонати – строители са предвидили в офертата допълнителна позиция за „временно строителство“ – пътни връзки, огради, предпазни съоръжения и др. подобни и по тази причина са отпаднали от състезание. Други не са ги предвидили и разходите са за тяхна сметка. Търсят (искат) съвет как да постъпват, за да запазят правата си.

прочети още
ЗАКОННО ИЛИ НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО НА КЪЩА (ВИЛА)

Наши абонати, които се подготвят да строят, питат как да постъпват, за да не се окаже, че са в нарушения. Краткият отговор е следният: Законно е строителството, при изпълнението на което се спазват всички нормативни изисквания.

прочети още
ЗАМЕНИТЕЛНИ ТАБЛИЦИ И/ИЛИ ПРОТОКОЛИ, 02 юли 2020 г.

Промяната или замяната на видове или количества СМР е неизбежно явление при изпълнението на всеки строеж или ремонт.

прочети още
ПЛАЩАНЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕДОГОВОРЕНИ РАЗХОДИ, 10 юни 2020 г.

В практиката много рядко се срещат завършени строежи, при които да не е поискано и да не е реализирано допълнително плащане над рамката на договорената количествено-стойностна сметка и уточнените позиции в нея.

прочети още
СПОРОВЕТЕ И ДОГОВОРНИТЕ ДОКУМЕНТИ, 4 юни 2020 г.

Преди да влезе в спор, всеки участник в процеса ще трябва да анализира възможностите си във връзка с това, как точно се е договорил със съответния партньор, какво е записано в договорните документи и как ще го прочетат и разтълкуват вещите лица.

прочети още
ДОГОВАРЯНЕ И ПЛАЩАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА, 10 март 2020 г.

Временните пътища са подходите към строежа, технологичните пътни съоръжения и връзки и пешеходните пътеки, които се предвиждат и изграждат за обслужване на изпълнението на строителния процес. Необходимостта от временни пътища и ситуирането им се определя с Плана за безопасност и здраве, без който не се получава Разрешение за строителство и не се открива строителна площадка.

прочети още
РАЗХОДИТЕ ЗА ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО, 10 февруари 2020 г.

Временно строителство са изградените или доставени и монтирани сгради, съоръжения, пътища, проводи и други, които обслужват строителния процес и след това се преместват или разрушават. В Плана за безопасност и здраве (ПБЗ) трябва да са указани сградите и съоръженията, необходими за нормалното функциониране на строителния процес.

прочети още
СЪГЛАСУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ПРЕДИ АКТУВАНЕТО, 16 януари 2020 г.

Рядкост е да се завърши обект, без да е променена някоя от договорените цени или без да са се появили нови, неописани в проектната КС видове работи. В повечето случаи това не се дължи на проектантски грешки, а на други причини, включително и не особено коректни.

прочети още
ПРОВЕРКА НА КОЛИЧЕСТВЕНАТА СМЕТКА ПРЕДИ АКТУВАНЕТО, 30 декември 2019 г.

Всеки инвестиционен проект, по който се договаря изпълнение на строителство, включително и за ремонтите, задължително съдържа количествена сметка (чл. 18, ал. 5, т. 2 и чл. 24, ал. 1, т. 4 от Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти). За да избегнат изненади и спорове при актуването на извършени видове работи инвеститорският контрол и представителят на строителя (техническият ръководител) са заинтересовани количествената сметка да е в най-висока степен вярна.

прочети още
СПЕЦИФИКАЦИИТЕ И АКТУВАНЕТО, 20 декември 2019 г.

Спецификацията определя качествените характеристики на материалите, които проектът предвижда да се влагат. Проектантът на съответната проектна част носи отговорност за решенията си и само той има компетентност да определи точно какъв и конкретно кой материал може да се използва.

прочети още
МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА НА МАТЕРИАЛИ, 12 декември 2019 г.

Когато съставяме или проверяваме анализни единични цени за видове работи, при които материалите не се влагат, а само се използват, е прието да се остойностява само част от цената на материала. Например скелета, кофражи, подкранови пътища. Кои нормативи, практики, методики определят тази „амортизираща се част“ от материала и как да защитим цена? 

прочети още
ПРОГНОЗНИТЕ СТОЙНОСТИ НА СТРОЕЖИТЕ, 7 октомври 2019 г.

Всеки възложител на строителна поръчка, преди да пристъпи към събиране на оферти и договаряне, определя своя прогнозна стойност на съответния строеж или ремонт.

прочети още